ارسال مدارك
1397/04/24

به اطلاع نويسندگان محترم مقالات و اعضاي كميته داوران مي رساند از آنجايي كه كار صدور گواهي نامه هاي پذيرش مقالات و عضويت در كميته داوران همايش در حال انجام مي باشد، به منظور تسريع در ارسال و اطمينان از دريافت بسته هاي مربوطه، مقرر گرديده كه بسته هاي مذكور با پست پيشتاز به آدرس پستي ثبت شده در سامانه براي نويسندگان و داوران محترم همايش ارسال گردد. هزينه پستي ارسال مدارك 15 هزار تومان مي باشد. اولويت ارسال بسته ها با عزيزاني است كه زودتر مبلغ مذكور را واريز كرده باشند.
 شماره كارت 6037991899666907 به نام موسسه پژوهشي مديريت مدبر. ارسال عكس فيش واريزي به خط تلگرام 09017242753