آخرين مهلت پرداخت تعرفه ها
1397/04/17

نظر به اينكه تنظيم سي دي مجموعه مقالات و صدور گواهي هاي سومين همايش بين المللي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در دست اقدام مي باشد، پژوهشگران گرامي و نويسندگان محترم مقالات حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه 23 تيرماه 97 فرصت دارند با مراجعه به صفحه كاربري خود نسبت به ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها اقدام نمايند. بديهي است در صورت عدم پرداخت تعرفه ها تا تاريخ مذكور دبيرخانه همايش تعهدي براي صدور گواهي و ارايه ساير خدمات ندارد.