سخنرانان همايش
1397/04/08

به منظور قدرداني از نويسندگان محترم مقالات اغلب سخنرانان همايش ازبين نويسندگان مقالات برتر انتخاب شده و به زودي معرفي مي شوند.