...................
1397/04/06

..... فقط 4 روز تا پايان مهلت ارسال مقاله به همايش و بهره مندي از امتيازات آن باقي است.
سايت پنجمين همايش ملي( دانشگاه تهران)  www.5iicmo.com
سايت همايش  بين المللي ( موسوم به گرجستان)  www.3icmhsr.com
سايت همايش  بين المللي مديريت و مهندسي www.icocs.ir
خط تلگرام 09017242753
تلفن 02144861157
كانال همايش: @modiratmodaber