عدم افزايش تعرفه ها
1397/04/01

به منظور رفاه حال دانشجويان عزيز و ساير نويسندگان محترم مقالات، دبيرخانه همايش پذيرش مقالات را با تعرفه هاي اعلامي از ابتداي ثبت نام و پذيرش مقالات انجام داده و هر گونه افزايش از ابتداي تيرماه را لغو نمود.

 تعرفه ها 6