فرم سخنراني
1397/03/31

فرم سخنراني همايش بر روي سايت قرار گرفت.
از بين نويسندگان محترم مقالات كه سطح پذيرش مقاله آنان شفاهي مي باشد، تعداد محدودي براي سخنراني در روز همايش انتخاب خواهند شد و قبل از برگزاري همايش هماهنگي هاي لازم با ايشان بعمل خواهد آمد. ضرورت دارد سخنرانان محترم همايش متن سخنراني خود را در قالب فرم سخنراني مربوطه تنظيم و سه روز قبل از برگزاري همايش فرم تكميل شده را به اي ميل info@5iicmo.com ارسال فرمايند.