قدرداني از برگزيدگان همايش گرجستان در دانشگاه تهران
1397/03/08

بر اساس تصميم شوراي سياستگذاري و در همراهي با تماس هاي مكرر نويسندگان محترم مقالات و پيشنهادات برخي از اعضاي محترم كميته علمي و در راستاي تسهيل حضور هرچه باشكوهتر جامعه علمي در همايش همراستا با سياست هاي ارزي كشور، مقرر شد پذيرش مقاله سومين همايش بين المللي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني موسوم به "همايش گرجستان" تداوم داشته و از برگزيدگان همايش، همراه با برگزاري پنجمين همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران كه 14 تير ماه در دانشگاه تهران برگزار مي شود، قدرداني شود.
بر اين اساس تعرفه هاي همايش اصلاح و كاهش چشمگيري داشته و تا 31 خرداد 1397 پذيرش مقاله دارند. 
همچنين عزيزاني كه داراي مقاله پذيرفته شده هستند از امكان دريافت گواهي پذيرش زودهنگام برخوردارند. ضمنا تمام گواهي نامه هاي اصلي به زبان انگليسي و در سطح بين المللي صادر مي شوند.