بررسي درخواست هاي تغيير محل برگزاري
1397/02/25

نظر به تماس هاي مكرر نويسندگان محترم مقالات و پيشنهادات برخي از اعضاي محترم كميته علمي مبني برتغيير محل برگزاري كنفرانس از گرجستان به دانشگاه تهران و در راستاي تسهيل حضور هرچه باشكوهتر جامعه علمي در همايش همراستا با سياست هاي ارزي كشور، جلسه شوراي سياستگذاري همايش در هفته آينده برگزار و نتيجه قطعي اطلاع رساني خواهد شد.  

بديهي است تغييري در زمان برگزاري همايش ايجاد نخواهد شد و عزيزاني كه داراي مقاله پذيرفته شده هستند از امكان دريافت گواهي پذيرش زودهنگام برخوردارند. ضمنا تمام گواهي نامه هاي اصلي به زبان انگليسي و در سطح بين المللي صادر مي شوند.