دعوت از دانشگاهها و انجمن هاي علمي براي مشاركت در همايش
1396/10/22

بدينوسيله از تمام دانشگاههاي دولتي، آزاد، پيام نور، غيرانتفاعي و انجمن هاي علمي بويژه انجمن هاي علمي كه حوزه فعاليت آنان رشته هاي مديريت و مجموعه علوم انساني مي باشد؛ جهت برگزاري هرچه باشكوهتر همايش دعوت بعمل مي آيد.
خط تلفن 02144861157 آماده هماهنگي در اين خصوص مي باشد.