مشاركت دانشگاه علوم مالزي در برگزاري همايش
1397/02/11

دانشگاه بين المللي علوم مالزي به جمع حاميان علمي همايش پيوست و 6 تن از اساتيد اين دانشگاه را به عنوان عضو كميته علمي همايش معرفي كرد.