تاريخ برگزاري همايش
1396/12/14

به منظور فراهم نمودن امكان شركت حضوري اساتيد و دانشجويان محترم  در همايش، زمان برگزاري همايش به هفته دوم تير ماه 97 درتفليس گرجستان تغيير خواهد كرد.